Com es pot descriure la diferència entre multiprocessament simètric i multiprocessament asimètric en termes de laica?


Resposta 1:

En multiprocessador, considerem el sistema de dos processadors si dos processadors són x86 ISA, llavors anomenem el sistema com a multiprocessador simètric, si un processador és x86 i l’altre és ARM o qualsevol altre que els anomenem processador multi asimètric

El processador simètric té l’avantatge de recopiladors i dissenys fàcils, etc, i el retrocés és que necessitem una arquitectura diferent per a diferents càrregues de treball, i guanyen en aquest moment altres heterogènies o asimètriques.